Contact

DeutschAkademie
Language School Berlin

Alexanderstr. 9
D-10178 Berlin

Tel : +49 30 30839643

Opening hours

Monday to Thursday
10am - 7pm (CET)
Friday
10am - 3pm (CET)

Kurz gramatiky

Komunikujete německy a domluvíte se dobře v každodenních situacích, ale ještě stále Vám dělá problémy gramatika? Nebo si jen chcete gramatiku zopakovat a zlepšit? Pak je pro Vás náš kurz němčiny v Berlíně přesně to pravé. Během tří měsíců si projdete všechny oblasti německé gramatiky. Pokud se tohoto kurzu chcete účastnit, měli byste již mít osvojené základní gramatické jevy a měli byste také dobře mluvit německy.

Program kurzu němčiny

Základní informace o Vašem kurzu němčiny v Berlíně-Mitte na Alexanderplatz

 • Začátek: Každý měsíc po celý rok
 • Kdy: 2x týdně (pondělí a středa nebo úterý a čtvrtek)
 • Čas výuky: 18:15-21:15 (jiné časy v případě poptávky)
 • Délka kurzu: 3 hodiny denně, 4 týdny, 24 lekcí (32 vyučovacích hodin)
 • Velikost skupiny: 5 až 11 účastníků
 • Úrovně: Kurz gramatiky: část 1-3
 • Cena: 122,50 €
 • Místo kurzu: DeutschAkademie, Německá jazyková škola v Berlíně-Mitte, Alexanderplatz

zaregistrovat nyní

Učebnice a obsah

Učebnici, kterou na kurzu používáme je “em Übungsgrammatik” a výuka je zaměřena na následující oblasti:

Kurz gramatiky část I:

 • Podstatná jména (Rod, množné číslo, pád, genitiv, slabé skloňování, přidavné jméno/částice jako podstatné jméno, tvoření slov)
 • Členy (určitý a neurčitý člen, nulový člen, přivlastňovací členy/zájmena)
 • Přídavná jména (Skloňování přídavných jmen, člen nebo přídavné jméno před podstatným jménem), stupňování – komparativ (2.stupeň) a superlativ (3.stupeň), příčestí jako přídavné jméno)

Kurz gramatiky část II:

 • Zájmena (Osobní zájmena, „es“, „das“, neurčitá zájmena, předložková zájmena)
 • Příslovce
 • Předložky
 • Částice
 • Slovesa I (Přítomný čas, perfektum, minulý čas jednoduchý, předminulý čas, slovesné doplňky, slovesné předložkové vazby, zvratná slovesa, modální slovesa, slovesa s oddělitelnými/neoddělitelnými předponami)

Kurz gramatiky část III:

 • Slovesa II (přítomný konjunktiv II, minulý konjunktiv II, nepřímá řeč, podstatné jméno slovesné)
 • Větná skladba (Hlavní věta, „Mittelfeld‟-střed věty, zápor, rozkazovací způsob, tázací věty, tázací zájmena, vztažné věty, infinitiv + zu, věty s výrazy: dass, als, wenn, während, solange, bis, seit, seitdem, bevor, nachdem, sobald, weil, da, denn, wenn, falls, sofern, sonst, damit, um … zu, so dass, deshalb, infolgedessen, obwohl, trotzdem, dennoch, aber, doch, sondern, während, indem, dadurch … dass, je … desto, als, wie, ohne dass)

zaregistrovat nyní